WARUNKI REKLAMACJI

Procedura zgłaszania wad oraz reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego (rękojmia). W szczególności zaś uprawnienia Konsumenta w przedmiocie odstąpienia od umowy zawarte są w „POUCZENIU O ODSTĄPIENIU OD UMOWY“ – dokumencie udostępnionym Konsumentowi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta, opublikowanej w Dz.U. z 2014r. poz.827, a dodatkowo zawarte są poniżej w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia uprawnień Kupującego z tytułu udzielonych gwarancji jakości oferowanych Produktów, rozpoznawane będą w trybie szczegółowych unormowań zawartych w oświadczeniach gwarancyjnych dla poszczególnych Produktów. Dokumenty gwarancyjne przekazywane są Kupującemu wraz z zakupionym Towarem, o ile producent takowych dostarczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Jeśli udzielającym gwarancji jest Sprzedawca, Reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia mu reklamowanego Produktu wraz z dowodem jego zakupu, a reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać:
   • dane Kupującego umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako strony umowy;
   • rodzaj Towaru, którego dotyczy;
   • okoliczności uzasadniające reklamację;
   • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego defektu.
  • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  • Kupujący może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta, zgodnie z danymi adresowymi znajdującymi się w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy występuje.
  • Jeżeli udzielającym gwarancji jest producent, lub inny podmiot, Kupujący może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, o ile gwarant na to zezwala. W takim wypadku Kupujący może zostać obciążony kosztami przygotowania i dokonania przesyłki Towaru do i z autoryzowanego punktu serwisowego producenta. W takim też wypadku termin, o którym mowa powyżej w ppkt. „b” może ulec stosownemu przedłużeniu.

Prawo do odstąpienia od Umowy (Zwrotu)

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy, jak również o utracie tego prawa, oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarte są w„POUCZENIU O ODSTĄPIENIU OD UMOWY“
 3. Zwrotu towaru wraz z dowodem zakupu oraz formularzem odstąpienia od umowy należy dokonać na adres:
  Dawid Pokrant
  Poznańska 166
  62-510 Konin
  Telefon: 601299330