Regulamin Sklepu Internetowego Borsuk.com.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży artykułów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Borsuk.com.pl.

 

WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

  Dawid Pokrant
  ul. Poznańska 166
  62-510 Konin
  Tel (063) 245 80 76
  NIP 665-268-80-08

 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem https://www.borsuk.com.pl
 3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Po złożeniu zamówienia zostanie przesłane na podany adres e-mail potwierdzenie zamówienia.
 6. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane przez kupującego.
 7. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską (firma DHL) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 8. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.
 9. Za pośrednictwem sklepu internetowego nie ma możliwości zamówienia, bądź zarezerwowania produktów, na których zakup wymagane jest posiadanie odpowiednich zezwoleń lub uważanych za niebezpieczne(w tym broń oraz amunicja).
 10. Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do anulowania lub wydłużenia czasu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  • stwierdzone zostaną nieprawidłowości w danych przesłanych za pomocą formularza zamówienia,
  • w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, które nie zostanie potwierdzone poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości albo kontaktując się z obsługą telefoniczne lub pod adresem sklep@borsuk.com.pl
  • wpłata nie zostanie zaksięgowana do 7 dni od czasu złożenia zamówienia,
  • ilość magazynowa przynajmniej jednego z zamawianych produktów będzie niewystarczająca do realizacji zamówienia.
 11. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).
 12. Płatności prosimy dokonywać na konto bankowe (Nr konta 18 1140 2004 0000 3202 5070 2940). Towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia wraz z kosztami wysyłki. Nie dotyczy przesyłki pobraniowej.
 13. Możliwe jest wysłanie przesyłki za pobraniem, ale tylko do kwoty w wysokości 500zl.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 15. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (063) 245 80 76 lub na adres sklep@borsuk.com.pl
 16. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

 

WARUNKI REKLAMACJI

Procedura zgłaszania wad oraz reklamacji

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego (rękojmia). W szczególności zaś uprawnienia Konsumenta w przedmiocie odstąpienia od umowy zawarte są w „POUCZENIU O ODSTĄPIENIU OD UMOWY“ – dokumencie udostępnionym Konsumentowi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta, opublikowanej w Dz.U. z 2014r. poz.827, a dodatkowo zawarte są poniżej w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia uprawnień Kupującego z tytułu udzielonych gwarancji jakości oferowanych Produktów, rozpoznawane będą w trybie szczegółowych unormowań zawartych w oświadczeniach gwarancyjnych dla poszczególnych Produktów. Dokumenty gwarancyjne przekazywane są Kupującemu wraz z zakupionym Towarem, o ile producent takowych dostarczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Jeśli udzielającym gwarancji jest Sprzedawca, Reklamujący zobowiązany jest do dostarczenia mu reklamowanego Produktu wraz z dowodem jego zakupu, a reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać:
   • dane Kupującego umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako strony umowy;
   • rodzaj Towaru, którego dotyczy;
   • okoliczności uzasadniające reklamację;
   • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego defektu.
  • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  • Kupujący może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta, zgodnie z danymi adresowymi znajdującymi się w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy występuje.
  • Jeżeli udzielającym gwarancji jest producent, lub inny podmiot, Kupujący może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, o ile gwarant na to zezwala. W takim wypadku Kupujący może zostać obciążony kosztami przygotowania i dokonania przesyłki Towaru do i z autoryzowanego punktu serwisowego producenta. W takim też wypadku termin, o którym mowa powyżej w ppkt. „b” może ulec stosownemu przedłużeniu.

Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Pouczenie o odstąpieniu od Umowy, jak również o utracie tego prawa, oraz wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarte są w„POUCZENIU O ODSTĄPIENIU OD UMOWY“, a dodatkowo przekazywane są Konsumentowi w formie wydruku wraz z zakupionym Towarem.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.