Polityka Prywatności wg. RODO obowiązuje od 25.05.2018r.

W nawiązaniu do naszych wcześniejszych kontaktów handlowych, w wyniku których Dawid Pokrant, Poznańska 166, 62-510 Konin weszła w posiadanie Państwa danych oraz w związku ze zbliżającą się zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(tzw. RODO) Dawid Pokrant, Poznańska 166, 62-510 Konin , specjalizująca się w sprzedaży internetowej, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartych umów i wszystkiego z nimi związane. Dane te nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Dawid Pokrant, Poznańska 166 62-510 Konin operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem borsuk.com.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@borsuk.com.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych firmy Dawid Pokrant, Poznańska 166 62-510 Konin

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na www.borsuk.com.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Dawid Pokrant?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

· umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy www.borsuk.com.pl , w tym dokonywania transakcji i płatności ;

·zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

· realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży na www.borsuk.com.pl

·obsługi reklamacji www.borsuk.com.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

·obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

·kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Dawid Pokrant, Poznańska 166 62-510 Konin, którym jest:

· zapewnienie obsługi usług płatniczych;

· obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

· windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

· zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

·adres e-mail i hasło lub

· adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

· adres email, login, hasło, telefon, imię, nazwisko, adres ( w przypadku osób fizycznych)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z www.borsuk.com.pl

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec firmy Dawid Pokrant, Poznańska 166, 62-510 Konin w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

· w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Dawid Pokrant, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

· w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

· w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

· przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

· Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz podmiotom świadczącym usługi transportowe zamówionego towaru, zgodnie z operatorem wybranym przez klienta przy składaniu zamówienia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

· dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

· zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

· maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Twoje dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Mechanizm cookies, adres IP

Platformy handlowe firmy Dawid Pokrant używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez nas na Twoim komputerze, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Dawid Pokrant produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających www.borsuk.com.pl . Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na www.borsuk.com.pl .

Dawid Pokrant wykorzystuje dwa typy plików cookies:

• Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.

• Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez platformy handlowe firmy Dawid Pokrant, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie www.borsuk.com.pl i ich funkcji.

Dawid Pokrant wykorzystuje cookies w celu:

• poprawnej konfiguracji wybranych funkcji platform handlowych, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

• uwierzytelniania Klienta na platformach handlowych i zapewnienia sesji Klienta na platformach handlowych (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie platformy handlowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Twojego komputera. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Twojego komputera wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swojej przeglądarce masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z www.borsuk.com.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

• przeglądarka Internet Explorer;

• przeglądarka Mozilla Firefox;

• przeglądarka Chrome;

• przeglądarka Safari;

• przeglądarka Opera.

Dawid Pokrant może gromadzić Twój adres IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej platformę handlową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Dawid Pokrant przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu platform handlowych firmy Dawid Pokrant, , a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści platform handlowych.

Z Poważaniem

Pokrant

Konin, 24.05.2018 r.